Skogforsikring

Storm, skogbrann og andre skogskader gir store verditap. Slike skader kan eieren forsikre seg mot. Visste du at i 2005 ble det slutt på at Statens Naturskadefond dekker stormskader på skog? Uten stormforsikring bærer du hele risikoen selv.

Mer enn 40 000 eiendommer i Norge har skogforsikring, men det er fortsatt mange som mangler forsikring eller har gamle avtaler med redusert dekning.

Skogbrand legger vekt på å tilby skogforsikring med fornuftig forhold mellom pris og risiko. Vi har forsikringsvilkår som er enkle å forstå. Vilkårene er utarbeidet i samarbeid med representanter fra skognæringen.

Se pris og bestill

Lave premier

Full Skogforsikring koster i snitt ca kr 1, pr dekar/år avhengig av bonitet og landsdel. Deldekning Brann koster i snitt kr 0,25 og Storm kr 0,75 pr dekar/år.

 

Bonitetsklasse

1. Øst og Sør

Kommune nr 0101-1099

2. Vest

Kommune nr 1101-1599

3. Midt og Nord

Kommune nr 1601-2099

Brann Storm SUM Brann Storm SUM Brann Storm SUM
Super 26-23 0,30 1,50 1,80 0,20 2,50 2,70 0,20 1,60 1,80
Høy 20-17 0,30 1,10 1,40 0,20 1,80 2,00 0,20 1,20 1,40
Middels 14-11 0,30 0,70 1,00 0,20 1,10 1,20 0,20 0,80 1,00
Lav 8-6 0,30 0,20 0,50 0,20 0,40 0,60 0,20 0,30 0,50

For større eiendommer kan det være aktuelt å velge storskadevarianter som har 50% lavere forsikringspremie, men høyere egenrisiko.

For alle nye avtaler gjelder minstepremie på 350 kr/år. For oppgradering av avtaler med premiefradrag inngått før 1. juli 2005 er minstepremie 200 kr/år.

Til dekning av skogforsikring kan skogfond benyttes med 85% skattefordel.

Premiefradrag

For avtaler inngått før 1. juli 2005 ble det innbetalt ”allframtidspremie” som et slags fond. I tillegg ble de fleste eldre avtaler tildelt gratis bonusoppskrivinger av “fondet”. Avkastningen av fondet gir fradrag i den årlige forsikringspremien.

Ettårig eller treårig avtale

Eiendommer under 250 dekar produktiv skog har treårsavtaler. Avtaler uten årlig premie har også treårig avtale. Større eiendommer har ettårsavtale, men kan velge treårsavtale som alternativ.

Skader som dekkes

Branndekning inkluderer også skader på skog forårsaket av smågnagere eller avnålingsinsekter i sammenhengende skadefelt på minst to dekar. Egenandel kr 3000.

Stormdekning inkluderer også skader på skog forårsaket av snø i sammenhengende skadefelt på minst to dekar (ti dekar for storskadevarianten). Egenandel kr 3000.

Det vanligste er full skogforsikring som omfatter både deldekningene Brann og Storm. Men det kan også avtales bare en av delene.

Erstatning

De største tapene ved stormskader skyldes høyere driftskostnader og skader på skog som ikke er hogstmoden. Skogbrann fører til betydelig fall i salgsverdi for tømmeret på grunn av sotskader og tap ved ødeleggelse av ung skog. Smågnagerskader, tunge snøfall og avnålingsinsekter rammer ung skog. Ved omfattende skader må foryngelse etableres på nytt.

Alle skader erstattes etter faste tabellsatser pr dekar, avhengig av skadefeltets bonitet og alder. For god bonitet varierer erstatningen fra 1 600 til 4 800 pr dekar, og for den svakeste boniteten fra kr 300 til kr 1 100 pr dekar.  For delvis skade gjelder halve satser (se vilkårene pkt. 5)

Tabellen bygger på forutsetninger om foryngelseskostnader, rotverdi, volum m.v.

Ved skadebefaring registreres nå kun areal, bonitet, alder og om skaden er “total” eller “delvis”.

tabell2_stor

Erstatning for skader på ung skog er ikke skattepliktig. Skattefri andel av erstatningen (tap i venteverdi) spesifiseres ved hjelp av egen tabell med inngang bonitet og alder slik som for erstatningstabellen.

Forsikringsvilkår

Rutine for intern klagebehandling