Hva gjør du etter skogbrann, snøskader eller storm?

Om du har opplevd skogbrann, snøskader, stormskader eller annen skogskade er det lett å føle seg overveldet. Heldigvis går de fleste forsikringsoppgjør raskt og greit, men kanskje du er usikker på andre ting, som skogbehandlig etter skade og vakthold etter skogbrann.

Når uhellet har vært ute er det godt å ha forsikring

Hvordan takseres skaden og når får du penger?

Du melder skade digitalt på Min Side. Det tar vanligvis et par dager etter skademelding før du blir kontaktet av en takstmann.  Det er mulig skadeavdelingen også trenger å ta kontakt med deg for å få mer informasjon, før de sender takstmannen ut. Du må kunne vise frem hvor på eiendommen din skadefeltet er, enten at du blir med takstmannen ut eller forklarer ved hjelp av kart. Skogbruksplanen er et viktig hjelpemiddel.

Takstmannen kommer og ser på skadefeltet og vurderer: 

 • areal 
 • bonitet og alder på skogen som er skadd 
 • om det er totalskade eller delvis skade 

Skadeavdelingen vil så behandle informasjon fra takseringen og foreta et skadeoppgjør. Det tar normalt noen få dager før du får endelig erstatningsoppgjør.

I tider med mye skogbrann eller kraftig vær og mange skader på norsk skog, kan skadebehandling ta vesentlig lengre tid 

Etter skogbrann

Vakthold

Etter en skogbrann er slokket, er vakthold nødvendig for å unngå oppblussing av ny brann. Skogeier kan bli pålagt vakthold etter skogbrann dersom leder av brannvesenet krever det, ifølge brann- og eksplosjonsvernloven §6.

Ingen skogbrann er lik. Det vil derfor være veldig forskjellig fra brannflate til brannflate hvordan vakthold og andre sikkerhetstiltak utføres, og  hvilke tiltak som kreves. Risiko for at brannen blusser opp, og risiko for at en eventuell brann kan spre seg, er det som bestemmer omfang og varighet for vakthold.

Noen faktorer som spiller inn:

 • Brannflatens størrelse – En stor brannflate vil behøve mer vakthold enn en liten oversiktlig flate. 
 • Vindforhold – Mye vind gir stor fare for oppblussing. 
 • Tørke/nedbør – Er det svært tørt vil vaktholdet bli mer omfattende og langvarig enn om det kommer store mengder regn. Skogbrannfareindeksen er et nyttig hjelpemiddel. 
 • Området rundt brannflata  – Er det stor fare for spredning til nye ubrente områder om brannen blusser opp? 
 • Tilgjengelighet  – Er flata lite tilgjengelig, vil det også være en større fare om brannen blusser opp. 
 • Topografi og skogtype – terrengets utforming og type vegetasjon har betydning for faren for spredning
 • Vanntilgang –ved lite tilgjengelige vannkilder, vil det være en større fare om det skulle begynne å brenne igjen.

Det er viktig å diskutere brannen og forholdene med brannvesenet og ta en egen risikovurdering for nettopp din skog.

Kan du få erstatning for vakthold?

Ja, men vi krever spesifikk dokumentasjon du må passe på at du har:

Om leder av brannvesenet krever at din eiendom har vakthold etter en skogbrann, kan vi erstatte timelister som er attestert av brannsjefen. Det er derfor viktig at du husker at timer føres og attesteres. Disse timene erstattes med opptil kroner 300,- per time.  Uten branndekning fra Skogbrand må du selv dekke disse utgiftene.

Sjekk ut denne brosjyren om vakthold:

Kan du få erstatning for egne slokkekostnader?

Her gjelder det samme som for vakthold – vi erstatter timelister attestert av brannsjefen.

Vi dekker kostnader ved slokking som ikke dekkes av kommunen etter Brann- og eksplosjonsvernloven § 29. Med kostnader menes godtgjørelse for egen innsats, dine husstandsmedlemmer og fast ansatte på eiendommen. Disse timene erstattes med kroner 300 pr. time. Bruk av egen traktor inklusive fører, dekkes med dobbelt sats. Uten branndekning fra Skogbrand må du selv dekke disse utgiftene.

Skogbehandling etter brann

Du kan få solgt tømmeret fra den brannskadde skogen, men da gjerne til laveste prisen – energivirke. Massevirke har nulltoleranse for sot. Ta kontakt med din virkeskjøper/skogbruksleder for mer informasjon.  

Ved foryngelse av skogbrannflater kan det være fare for angrep fra soppen rotmorkel. Den gjør skade på unge bartreplanter på brannflater. Små bartreplanter angripes og drepes i grupper på brannflater, helst nær stubber. Følgeskader som dette dekkes ikke av forsikringen. Det kan derfor være lurt å rådføre deg med din lokale skogbrukssjef eller skogbruksleder/virkeskjøper før planting. 

Brannskadd skog i norsk PEFC-standard:

 • Etter Kravpunkt 29 skal du, om mer enn 5 dekar av skogen din er brannskadet, la 5 dekar av de mest biologisk verdifulle områdene stå helt urørt i 10 år. Om mindre enn 5 dekar er brannskadet, skal hele arealet stå urørt i 10 år. I denne perioden skal det vurderes varig avsatt som nøkkelbiotop jf. Kravpunkt 22.
 • Ved skogbranner over 50 dekar skal arealet vurderes av skogbiologisk kompetanse.
 • Brannpåvirket skog kan også inngå i arealkravat om biologisk viktige områder (kravpunkt 23)

 

Du får erstatning for brannskader på skog om du har Skogforsikring, God Start eller Brannforsikring

Etter stormskader

Ved stormskader er det viktigste at du melder skaden til Skogbrand med en gang, før du avvirker eller setter i gang noen andre tiltak. Du kan først avvirke skogen etter at skaden er taksert av oss. Om du allerede har avvirket uten å få skaden taksert, kan erstatning bortfalle. 

Etter at du har meldt skade, skaden er taksert og saken er avsluttet bør du raskt få ut skadet virke. Det er stor fare for insektskader på gjenstående skog, spesielt om sommeren. Slike følgeskader dekkes ikke av forsikring. Ta kontakt med din skogbruksleder/virkeskjøper for å rådføre deg og avtale salg av tømmer. 

Du får erstattet stormskader på skog når du har Skogforsikring eller God Start. Les mer om vår skogforsikring her.

Les mer om skadesituasjon etter stormen 19.11.21 her

 

Hold avstand til rotveltene

Etter snøskader

Meld skade med en gang du oppdager den. Om du allerede har hentet ut skadd virke når du melder skaden, kan erstatning falle bort. Etter at vi har taksert skaden, kan du gå videre og ta en beslutning om du vil ta skadde trær ut eller la dem stå.

Trærne kan leve videre i mange år dersom det er en del kvister med bar igjen. Dersom knekkpunkt er under den grønne krona, vil gjenværende stamme være død. Skadde trær vil være svekket og kan lettere bli angrepet av for eksempel toppråte og barkbiller. Disse følgeskadene erstattes ikke. Rådfør deg med din lokale skogbrukssjef eller skogbruksleder/tømmerkjøper om videre tiltak. 

Snøskader får du dekket når du har Skogforsikring eller God start. Les mer om skogforsikring her.

Etter smågnagere

Har du opplevd stor avgang etter angrep fra smågnagere, bør du trolig suppleringsplante for å få et tilfredsstillende planteantall. Husk å bestill planter (og evt. planting) i god tid.  

Vi erstatter skader etter smågnagere om du har Skogforsikring eller God start. Les mer om skogforsikring her.

Usikker på om skogen din er forsikret?

For å endre en forsikringsavtale som følger skogeiendommen din, må forsikringen stå i riktig navn. Du kan da betjene hele kundeforholdet ditt selv på Min Side, motta faktura på epost, EHF, endre produktpakke, kontaktinformasjon osv. Ta kontakt med oss for å flytte forsikringen til ditt navn.