Hva gjør du etter skogbrann, snøskader eller storm?

Om du har opplevd skogbrann, snøskader, stormskader eller annen skogskade er det lett å føle seg overveldet. Heldigvis går de fleste forsikringsoppgjør raskt og greit, men kanskje du er usikker på andre ting, som skogbehandlig etter skade og vakthold etter skogbrann.

Når uhellet har vært ute er det godt å ha forsikring

Hvordan takseres skaden og når får du penger?

Du melder skade digitalt på Min Side. Det tar vanligvis et par dager etter skademelding før du blir kontaktet av en takstmann. Det er mulig skadeavdelingen også trenger å ta kontakt med deg før de sender takstmannen ut. I tider med mye skogbrann eller kraftig vær og mange skader på norsk skog, kan det ta noe lengre tid. 

Takstmannen kommer og ser på skadefeltet og vurderer: 

 • areal 
 • bonitet og alder på skogen som er skadd 
 • om det er totalskade eller delvis skade 

Skadeavdelingen vil så behandle informasjon fra takseringen og foreta et skadeoppgjør. Det tar normalt noen få dager før du får endelig erstatningsoppgjør.

Etter skogbrann

Vakthold

Alle skogbranner er unike. Det vil derfor være veldig forskjellig fra tilfelle til tilfelle hvordan vakthold og andre sikkerhetstiltak utføres, og også hvilke som kreves.

Eksempelvis: Hvor mange dager vakthold må utføres, avhenger av faren for at brannen blusser opp. Dette er relatert til vind, landskap og mange andre ting. Ved stor risiko vil man kanskje måtte holde vakt hele døgnet, mens det ved lavere risiko kan holde å gå noen runder.

Ifølge brann- og eksplosjonsloven skal eier eller bruker etter en brann sørge for vakthold og andre nødvendige sikkerhetstiltak dersom leder av brannvesenet krever det.  

Noen faktorer som spiller inn:

 • Brannflatens størrelse – En stor brannflate vil behøve mer vakthold enn en liten oversiktlig flate. 
 • Vindforhold – Mye vind gir stor fare for oppblussing. 
 • Tørke/nedbør – Er det svært tørt vil vaktholdet bli mer omfattende og langvarig enn om det kommer store mengder regn. Skogbrannfareindeksen er et nyttig hjelpemiddel. 
 • Området rundt brannflata  – Mer vakthold vil være nødvendig dersom faren er stor for at det blir en større brann om denne flata begynner å brenne igjen.  
 • Tilgjengelighet  – Er flata lite tilgjengelig, vil det også være en større fare om brannen blusser opp. 
 • Vanntilgang –ved lite tilgjengelige vannkilder, er det farligere om brannen blusser opp. 

Det er viktig å diskutere brannen og forholdene med brannvesenet og ta en egen risikovurdering for nettopp din skog.

Kan du få erstatning for vakthold?

Ja, men vi krever spesifikk dokumentasjon du må passe på at du har:

Om leder av brannvesenet krever at din eiendom har vakthold etter en skogbrann, kan vi erstatte timelister som er attestert av brannsjefen. Det er derfor viktig at du husker at timer føres og attesteres. Disse timene erstattes med opptil kroner 300,- per time. Uten branndekning fra Skogbrand må du selv dekke disse utgiftene.

Skogbehandling etter brann

 • Etter norsk PEFC-standard (kravpunkt 26) fra 2016, skal du, om mer enn 5 dekar av skogen din er brannskadet, la minst 5 dekar stå helt urørt i 10 år. Om mindre enn 5 dekar er brannskadet, skal alt som er skadet stå urørt.
  Du kan også avsette det samme arealet som nøkkelbiotop (kravpunkt 21 i PEFC-standarden). 
 • Du kan få solgt tømmeret fra den brannskadde skogen, men da gjerne til laveste prisen – energivirke. Massevirke har nulltoleranse for sot. Ta kontakt med din virkeskjøper/skogbruksleder for mer informasjon.  
 • Ved foryngelse av skogbrannflater kan det være fare for angrep fra soppen rotmorkel. Den gjør skade på unge bartreplanter på brannflater. Små bartreplanter angripes og drepes i grupper på brannflater, helst nær stubber. Følgeskader som dette dekkes ikke av forsikringen. Det kan derfor være lurt å rådføre deg med din lokale skogbrukssjef eller skogbruksleder/virkeskjøper før planting. 

Du får erstatning for brannskader på skog når du har skogforsikring med branndekning fra Skogbrand.

Etter stormskader

Ved stormskader er det viktigste at du melder skaden til Skogbrand med en gang, før du avvirker eller setter i gang noen andre tiltak. Du kan først avvirke skogen etter at skaden er taksert av oss. Om du allerede har avvirket uten å få skaden taksert, vil du ikke kunne søke erstatning. 

Etter at du har meldt skade, skaden er taksert og saken er avsluttet bør du raskt få ut skadet virke. Det er stor fare for insektskader på gjenstående skog, spesielt om sommeren. Slike følgeskader dekkes ikke av forsikring. Ta kontakt med din skogbruksleder/virkeskjøper for å rådføre deg og avtale salg av tømmer. 

Du får erstattet stormskader på skog når du har skogforsikring med stormdekning fra Skogbrand. Les mer om vår skogforsikring her.

Etter snøskader

Meld skade med en gang du oppdager den. Om du allerede har hentet ut skadd virke når du melder skaden, vil du ikke kunne søke erstatning. Etter at vi har taksert skaden, kan du gå videre og ta en beslutning om du vil ta skadde trær ut eller la dem stå.

Trærne kan leve videre i mange år dersom det er en del kvister med bar igjen. Dersom knekkpunkt er under den grønne krona, vil gjenværende stamme være død. Skadde trær vil være svekket og kan lettere bli angrepet av for eksempel toppråte og barkbiller. Disse følgeskadene erstattes ikke. Rådfør deg med din lokale skogbrukssjef eller skogbruksleder/tømmerkjøper om videre tiltak. 

Snøskader får du dekket når du har skogforsikring med stormdekning fra Skogbrand. Les mer om skogforsikring her.

Etter avnålingsinsekter og smågnagere

Avnålingsinsekter

Dersom det har vært kun en sesong med angrep fra avnålingsinsekter, vil trærne trolig få tilbake nålene og komme seg igjen til neste år. Følg med over flere sesonger.

Dersom skogen din blir angrepet flere sesonger etter hverandre, vil de trolig ikke overleve.  

Vi dekker skader fra: Rød furubarveps, vanlig furubarveps, furuspinner, liten grankveldvikler, furumåler, barskognonne, furufly, og nordlig granbarveps. Vi dekker skader hvor det er klart at trærne er døde.

Smågnagere

Har du opplevd stor avgang etter angrep fra smågnagere, bør du trolig suppleringsplante for å få et tilfredsstillende planteantall.   

 Vi erstatter skader etter avnålingsinsekter og smågnagere i skogforskring med branndekning. Les mer om skogforsikring her.

Usikker på om skogen din er forsikret?

For å endre en forsikringsavtale som følger skogeiendommen din, må forsikringen stå i riktig navn. Du kan da betjene hele kundeforholdet ditt selv på Min Side, motta faktura på epost, endre dekningsgrad og avtaletid osv. Ta kontakt med oss for å flytte forsikringen til ditt navn.