Ansvarsforsikring for skogsbilvei

Hvis du eier, eller har ansvar for drift av skogsbilvei, kan du bli erstatningspliktig etter bestemmelsene i skadeserstatningsloven. Om brukere av veien blir skadet eller får skade på utstyr kan du gjøres ansvarlig.

Etter vi oppdaterte produktene våre for forsikring av skog 1. november 2023 er dekningen skogansvar inkludert i pakkene Skogforsikring og God Start. Har du Skogforsikring på din eiendom er ansvaret for veier du eier selv på egen eiendom dekket av skogansvar. Eier du derimot veiene sammen med andre, er det veilaget som må være forsikret. Veilag er ikke dekket av den enkeltes Skogforsikring.

 

Ansvarsforhold

Det medfører ansvar å eie og drive en skogsbilvei. Det må foreligge tre hovedvilkår for å komme i rettslig erstatningsansvar:

  • Skadelidte må kunne dokumentere et økonomisk tap.
  • Ansvarsgrunnlaget må foreligge, veieier må ha vært uaktsom.
  • Årsakssammenheng mellom tapet og ansvarsgrunnlaget.

Eier kan gjøres ansvarlig selv om veien har bom eller er skiltet for privat bruk. Risikoen vil være avhengig av veiens standard og bruk.

Dette er en ansvarsforsikring som dekker skade på tredjepart om du som veieier kommer i rettslig erstatningsansvar. Forsikringen dekker ikke skade på veien som følge av f.eks flom eller ras. Har du fått skade på veien kan du søke naturskadeordningen. Skogkurs har lagd en oppsummering om bruk av naturskadeerstatning på skogsvei her

Dekning veiansvar

For å sikre seg mot økonomiske tap kan veieier tegne egen ansvarsforsikring for veien. Forsikringen vil dekke økonomiske krav inntil 10 millioner kroner. Eventuelt krav vil håndteres av Skogbrand.

 

Skogeier og veilag

Ansvarsforsikringen er tilpasset veilag/veiforeninger.  Alle med ansvar for skogsbilvei bør ha egen forsikring dersom ansvaret ikke er dekket av annen forsikring. Har du produktpakken Skogforsikring (tegnet eller fornyet etter 1.november 2023), er du dekket av skogansvar, som er inkludert i Skogforsikring og God start.

Dersom veien er tilknyttet et veilag/veiforening er det veilaget som må tegne forsikringen.

Pris

Prisen pr. år avhenger av samlet lengde på veien, og eventuelle broer som er lengre enn 10 meter.

Veilengde (km)Pris per år (kr)
0-2533
2-101065
10-302130
30-503195
>50Etter avtale
Tillegg pr. bro over 10 meter: kr 1065,-

Beregn og bestill

Forsikringssummer og egenandel

Skogbrand erstatter inntil kr 10.000.000 for ansvarsskader, med en egenandel på kr 10.000. Eventuelle krav skal håndteres av Skogbrand.

Mottar du et krav om erstatning, eller blir en del av en tvist, ta umiddelbart kontakt med Skogbrand for avklaring av videre fremdrift.

Vilkår

Fra 01.11.2023 gjelder nye forsikringsvilkår:

Vilkår for deg som ikke har hatt fornyelse av avtalen din etter 01.11.23:

Veiansvar Pluss -tidligere produkt

Kontakt oss