Ansvarsforsikring for skogsbilvei

Hvis du eier, eller har ansvar for drift av skogsbilvei, kan du bli erstatningspliktig etter bestemmelsene i skadeserstatningsloven. Om brukere av veien blir skadet eller får skade på utstyr kan du gjøres ansvarlig.

Ansvarsforhold

Det medfører ansvar å eie og drive en skogsbilvei. Det må foreligge tre hovedvilkår for å komme i rettslig erstatningsansvar:

  • Skadelidte må kunne dokumentere et økonomisk tap.
  • Ansvarsgrunnlaget må foreligge, veieier må ha vært uaktsom.
  • Årsakssammenheng mellom tapet og ansvarsgrunnlaget.

Eier kan gjøres ansvarlig selv om veien har bom eller er skiltet for privat bruk. Risikoen vil være avhengig av veiens standard og bruk.

Skogbrand tilbyr to dekninger for ansvarsforsikring skogsbilvei – Veiansvar og Veiansvar Pluss.

Dekning veiansvar

For å sikre seg mot økonomiske tap kan veieier tegne egen ansvarsforsikring for veien. Forsikringen vil dekke økonomiske krav inntil 10 millioner kroner. Eventuelt krav vil håndteres av Skogbrand.

 

Dekning veiansvar pluss

Veiansvar pluss inneholder i tillegg til veiansvar, rettshjelp og ansvarsforsikring for tømmerlunner.

 

Skogeier og veilag

Ansvarsforsikringen er tilpasset skogeiere og veilag/veiforeninger.  Alle med ansvar for skogsbilvei bør ha egen forsikring dersom ansvaret ikke er dekket av annen forsikring.

Dersom veien er tilknyttet et veilag/veiforening er det veilaget som må tegne forsikringen.

Pris

Prisen pr. år avhenger av samlet lengde på veien, og eventuelle broer som er lengre enn 10 meter.

Veilengde (km)Pris per år (kr)Pris per år (kr)
Veiansvar pluss
0-2533639
2-1010651278
10-3021302450
30-5031953728
>50Etter avtaleEtter avtale
Tillegg pr. bro over 10 meter: kr 1065,-

Beregn og bestill

Forsikringssummer og egenandel

Skogbrand erstatter inntil kr 10.000.000 for ansvarsskader, med en egenandel på kr 10.000. Eventuelle krav skal håndteres av Skogbrand.

Rettshjelpsforsikringen erstatter 80% av godkjente utgifter, begrenset oppad til kr 100.000, med en egenandel på kr 4.000

Mottar du et krav om erstatning, eller blir en del av en tvist, ta umiddelbart kontakt med Skogbrand for avklaring av videre fremdrift.

Vilkår

Kontakt oss