Skogforsikring

Skogbrand eies av skogeierne selv, og forsikringene følger gårds- og bruksnummer. Siden 2005 har Statens Naturskadefond ikke dekket stormskader på skog. Uten forsikring bærer du derfor hele risikoen selv.

Skogbrand har forsikret norsk skog i over 100 år. Det er mest vanlig å ha Full Skogforsikring, da dekkes skader som skyldes brann, smågnagere, avnålingsinsekter, snø og storm.

Priser

Prisen avhenger av hvilken type dekning du velger, bonitet, og hvor i landet skogen din ligger.
Bonitet: Markas evne til å produsere trevirke.

Kommunenr. 0101 — 1099
BonitetsklasseBrannStormFull forsikring
Super
26—23
0,341,662,00
Høy
20—17
0,341,221,56
Middels
14—11
0,340,781,11
Lav
8—6
0,340,220,56
Kommunenr. 1101-1599
BonitetsklasseBrannStormFull forsikring
Super
26—23
0,222,783,00
Høy
20—17
0,222,002,22
Middels
14—11
0,221,221,44
Lav
8—6
0,220,440,66
Kommunenr. 1801-5099
BonitetsklasseBrannStormFull forsikring
Super
26—23
0,221,782,00
Høy
20—17
0,221,341,56
Middels
14—11
0,220,881,10
Lav
8—6
0,220,340,56

Priser er oppgitt i NOK pr dekar/år

For alle avtaler gjelder en minstepris på 350 kr per år.
Har du overtatt skog som er forsikret? Skogbrands forsikring følger eiendommens gårds- og bruksnummer.

STORE EIENDOMMER

For store eiendommer kan storskadeavtaler være aktuelt. En storskadeavtale har 50% lavere pris, og du må dekke en større del av skaden selv. Det er forskjell på brann- og stormdekning i storskadevarianter:

Stormskade

 • Lik egenandel som vanlig forsikring, men krever større skadefelt for å utløse erstatning (over 10 dekar)

Brannskade

 • All skade utløser erstatning, men egenandelen er 100 000 kroner

Hva dekkes

Skogbrand tilbyr skogforsikring med et fornuftig forhold mellom pris og risiko. Forsikringsvilkårene er utarbeidet i samarbeid med skogeiere og er enkle og oversiktlige. Full Skogforsikring er det vanligste alternativet, og dekningene som inngår i den fulle skogforsikringen er brann, smågnagere, avnålingsinsekter, snø og storm.

Hvis du har tatt over skog som har skogforsikring etter allframtids-modellen følger branndekning gårds- og bruksnummer.

BRANN

 • Brann
  Skader forårsaket av brann, samt kostnader til slukking og vakthold. Skader på allerede hogd virke og skader på eiendom i forbindelse med slokking kan også dekkes.
 • Smågnagere
  Sammenhengende skadefelt over 2 dekar. Minst 25% plantedød. Delvis skadeerstatning gis dersom mer enn 50% av plantene fortsatt er utviklingsdyktige.
 • Avnålingsinsekter
  Sammenhengende skadefelt over 2 dekar. Minst 25% av trærne i skadefeltet er døde. Delvis skadeerstatning gis dersom mer enn 50% av trærne fortsatt er utviklingsdyktige.
 • Brann, storskade
  Storskadevariant hvor prisen er 50% lavere, men egenandelen er på kr 100 000,-. Skader forårsaket av smågnagere og avnålingsinsekter dekkes ikke.

STORM

 • Storm- og snøskader
  Skader forårsaket av storm eller snø i sammenhengende skadefelt over 2 dekar erstattes, hvis stammebrekk og rotvelter utgjør minst 25% av trærne i skadefeltet, og det før skaden sto minst 20 trær per dekar.
  Brekkskader på øvre fjerdepart av trær regnes ikke som stammebrekk. Dersom mer enn 50% av trærne fortsatt er utviklingsdyktige gis det delvis erstatning.
 • Storm- og snøskader, storskade
  Sammenhengende skadefelt over 10 dekar. Minst 25% plantedød. Delvis skadeerstatning gis dersom mer enn 50% av plantene fortsatt er utviklingsdyktige.

Hva dekkes ikke

Skogbrand erstatter ikke:

 • Skader forårsaket av snøskred, skredvind, flom og jordskred
 • Følgeskader av stormskader som rotrykking med påfølgende barkbille- og tørkeskader
 • Skade på personer som har deltatt i slukking eller annen skadeutbedring
 • Skade på andres eiendom som følge av inngrep eller beslutninger tatt av brannvesenet

Erstatning

Alle skader erstattes etter faste tabellsatser pr. dekar, avhengig av skadefeltets bonitet og alder. Ved befaring registreres:

 • Areal
 • Bonitet
 • Alder
 • Hel eller delvis skade
Alder (år)Bonitet 26Bonitet 23Bonitet 20Bonitet 17Bonitet 14Bonitet 11Bonitet 8
1-101600140011001000700600300
11-203000230017001400900700350
21-3048003900250019001200800400
31-4041003500330030001500900450
41-50360028002500220021001300500
51-60360028002200180016001500800
61-70280022001800140013001100
71-8022001800140012001100
81-90180014001200900
91-10014001200900
101-1101200900
111-120900

Erstatning er oppgitt i kroner pr. dekar for alle skader og alle treslag.

For den høyeste boniteten varierer erstatningen fra kr 1 600,- til kr 4 800,- pr. dekar, og for den laveste boniteten fra kr 300,- til kr 1 100,- pr. dekar. For delvis skade gjelder halve satser.

EGENANDEL

Egenandel er kr 3000,- for brann- og stormforsikring pr. skade.
Unntaket er brann storskadeforsikring, som har en egenandel på kr 100 000,- pr. skade.

Skattefordeler

SKATTEFRI ERSTATNING FOR SKADER PÅ UNG SKOG

Erstatning på skader på ungskog er ikke skattepliktig. Det utarbeides etter egne satser og blir spesifisert i erstatningsoppgjøret.

SKOGFOND

Du kan få skogforsikring dekket av skogfond. Du søker om dette i kommunen din. Alle som eier skog plikter å sette av en viss andel av inntekten ved salg av tømmer fra skogen. Du kan lese om skogfondordningen hos Landbruksdirektoratet.

Overta skog som er forsikret i Skogbrand

Skogforsikring følger skogeiendommens gårds- og bruksnummer. Hvis du overtar, arver eller kjøper skog som allerede er forsikret mot brann i Skogbrand, vil du automatisk fortsatt være forsikret mot brann.

Forsikringsavtaler mot brann som ble inngått før 2005 var såkalt evigvarende avtaler eller “allframtidsforsikring”. En slik avtale medførte én høy innbetaling som gir brannforsikring “i all framtid”. Derfor kan du oppleve at prisen for din brannforsikring er kr 0,- fordi hele eller deler av denne avtalen allerede er betalt. I forsikringsavtalen og på fakturaen vil dette hete premiefradrag.

Hvis den eksisterende avtalen har dekningsgrad under 100%, må du betale det overskytende hvert år for å være fullt dekket mot brannskader. Ellers vil skogen være underforsikret og du vil få redusert utbetaling ved skade.

For å endre en forsikringsavtale som følger skogeiendommen din, må forsikringen stå i riktig navn. Du kan da betjene hele kundeforholdet ditt selv på Min Side, motta faktura på epost, endre dekningsgrad og avtaletid osv. Ta kontakt med oss for å flytte forsikringen til ditt navn.

Kontakt oss