Forebygging av stormskader

Klimaendringene har stor effekt på skogtilstanden. Risikoen for skader på skog er økende, men aktiv skjøtsel av skogen, særlig ungskog, kan forebygge noe av risikoen.

Høyere temperatur og mer nedbør i form av regn om høsten og vinteren, gir lite tele og dårlig forankring for trærne. Høst- og vinterstormer kan påføre lite robust skog store skader! Aktiv skjøtsel av skog, særlig ungskog, kan forebygge noe av risikoen. Riktig pleie gjennom skogens livsløp kan hjelpe deg å møte klimautfordringene.

For å gjøre skogen mer rustet mot storm bør du tenke forebygging fra tidlig i bestandens omløp, og prøve å skape en mest mulig stabil skog. Ta en risikovurdering av din skog, dersom skogen din er veldig stormutsatt bør du tilpasse skjøtselen der det er nødvendig.

stormskade

Konkrete tips for en stormutsatt skog

 1. Ung skog

  Grunnlaget for en stormsterk skog legges tidlig i omløpet. Det er viktig å utføre ungskogpleie tidlig, og gjøre et tilstrekkelig inngrep. Det viktigste tiltaket for å få en skog som tåler mye vind og storm, er å sikre god plass rundt fremtidstrærne. I noen områder kan det være nødvendig å ta en tidlig lauvrydding, i tillegg til å gjennomføre en avstandsregulering noen år senere.

  • Ungskogpleie bør utføres ved 4 meters høyde
  • Etter ungskogpleie bør skogen ha 100-140 trær per dekar
   Færre trær og god plass rundt trærne vil gi høyere stabilitet.
 2. Tynningsfase

  Unngå sein tynning! Sein tynning og for stort inngrep kan øke risikoen for stormskade. Hvis skogen din er stormutsatt, men i utgangspunktet har normal tretetthet, bør den ikke førstegangstynnes etter 14 meter. Tidlig tynning kan derimot øke stabiliteten over tid, selv om du kan oppleve redusert stabilitet de første 3-5 årene.

  • Tynn før trærne blir 14 meter høye
  • Etter tynning bør skogen ha 80-100 trær per dekar
  • Du bør maks ta ut 40% av trærne
  • Hvis det ikke er gjort tynning, bør du heller vurdere tidlig hogst
 3. Gammel skog

  Når skogen er gammel, bør du sikre verdiene og tilrettelegge for neste omløp. Etterhvert som trærne blir høyere og råteforekomsten øker, øker risikoen for stormskade. Prioriter hogst av skog med høy risiko først. For å gjøre nest omløp mer robust er det viktig å tilpasse hogstflata etter terreng og vindforhold, og skape minst mulig samlet kantmengde.

  • Hogg utsatt bestand først
  • Tilpass hogstflata etter terrenget og vindforholdene i din skog
  • Kanter er spesielt utsatt — samlet kantmengde bør derfor være minst mulig

Risikofaktorer

 • Skogen ligger vindutsatt til, topografisk og geografisk. Høydedrag og høye skråninger og lier er spesielt utsatte.
 • Høye trær – spesielt slanke trær med liten kronelengde. Trær som er høyere enn 20 meter blåser lettere ned.
 • Grunn eller vannmettet jord gir flate rotsystem og dårligere forankring.
 • Nye kanter i skogen er spesielt utsatte, siden den sosiale støtten fra nabotrærne er fjernet. Kanter er generelt utsatte, spesielt mot herskende vindretning.
 • Granskog er stormsvak på grunn av flate rotsystemer og tunge kroner.
 • Barskog med innslag av løv lager luker hvor vind søker ned i skogen. Dette kan skape turbulens og øke vindfang inne i skogen. Løv bidrar i tillegg med varierende grad av sosial stabilitet gjennom sesongen (med og uten bladverk).
 • Råte svekker veden og gir økt risiko for rotvelt og stammebrekk.

Skogbrand tilbyr skogforsikring med stormdekning som gir erstatning ved storm og snøskader. Siden 2005 har Statens Naturskadefond ikke dekket stormskader på skog — du bærer derfor hele risikoen selv om skogen din er uforsikret.

 

Les mer om forsikring og bestill   Meld skade

Les mer om forebygging