Har du stormskade?

Stormskader erstattes for skadefelt over to dekar dersom stammebrekk og rotvelter utgjør minst 25 % av trærne i skadefeltet. Har du dekningen Storm Storskade er minstekravet til skadefelt 10 dekar.

Det er en forutsetning at det før skaden sto minst 20 trær pr dekar. Dersom mer enn 50 % av trærne er uskadd gis erstatning for delvis skade.

Dersom det i eldre skog (hogstklasse IV og V) var stående volum før skade mindre enn 10 m3 pr dekar, eller antatt rotnetto ved sluttavvirkning er mindre enn kr 75 pr m3, gis erstatning for delvis skade.

Egenandel er kr 3000.

Skade meldes her eller på tlf 23 35 65 00.

Skogbrand tar kontakt for taksering. Takst må gjennomføres før hogst settes i gang.

Erstatning beregnes pr dekar skadefelt etter tabellen under. Inngang i tabellen er alder og bonitet.

For delvis skade benyttes halve tabellverdier.