Næringsforsikring

Forsikring av næringsbygg, eiendeler og personal tilbys for store skogeiendommer, produksjonsvirksomheter og skogorganisasjoner. Nedenfor finner du oversikt over forsikringsproduktene med tilhørende dekning.

NÆRINGSBYGG – Eiers økonomiske interesser hvis bygning skades
 • Ansvar som huseier
 • Utgifter til riving/rydding
 • Offentlig påbud
 • Prisstigning i gjennoppføringsperiode.
EIENDELER – Skade på maskiner, inventar, løsøre og varer
 • Rivnings og ryddingskostnader
 • Rekonstruksjon av arkiver
 • Bygningsmessig innredning
DRIFTSTAP – Kompensert inntektstap som følge av:
 • Brann- og naturskader
 • Vannskader
 • Tyveriskader
MOTORVOGN/NÆRINGSBIL – Ansvarsforsikring
 • Delkasko – Brann, glass, tyveri og hærverk, redning
 • Kasko – som delkasko samt annen plutselig og uforutsett skade

Mulige utvidelser: Leiebil

ARBEIDSMASKIN
 • Ansvarsforsikring – ting og personskade påført andre
 • Delkasko – Brann, glass, tyveri og hærverk
 • Kasko – som delkasko samt annen plutselig og uforutsett skade

Mulige utvidelser: Maskinskade – bruddskader på motor, drivverk og styring

ANSVAR
 • Det rettslige erstatningsansvaret virksomheten kan pådra seg, ved skade på tredjeperson eller ting ved utførelse av sitt arbeid.
 • Det rettslige erstatningsansvaret virksomheten kan pådra seg, ved skade på tredjeperson eller ting , forårsaket av feil eller mangler på produktet.
STYREANSVAR
 • Rettslig erstatningsansvar et styremedlem kan pådra seg.
 • Forsikringen gis samlet til hele styret.
YRKESSKADE
 • Tapt inntekt
 • Tap i fremtidig inntekt
 • Mènerstatning over 15 %
 • Tilleggskostnader
 • Utbetaling til ektefelle eller samboer ved dødsfall
 • Erstatning til barn ved dødsfall
 • Begravelseskostnader

Mulige utvidelser: Høyere forsikringssummer for invaliditet og død. Mènerstatning under 15 %. Til/fra arbeid.

KOLLEKTIV ULYKKE 
 • Varig medisinsk invaliditet
 • Død
 • Behandlingsutgifter

Kan gjelde hele døgnet, i arbeidstiden, eller i fritiden.

FRITIDSULYKKE 
 • Tapt inntekt
 • Tap i fremtidig inntekt
 • Mènerstatning
 • Påførte og fremtidige merutgifter
 • Erstatning til ektefelle/samboer/barn ved dødsfall
GRUPPELIV 
 • Engangsutbetaling til etterlatte ved død

Mulige utvidelser: Uførekapital

ANNEN SYKDOM – Annen sykdom enn yrkessykdom
 • Tap i fremtidig inntekt fra 50 % ervervsmessig uførhet
 • Mènerstatning ved invaliditet over 50 %

Hvis du er interessert i en prat om forsikring eller ønsker et tilbud, ta kontakt på tlf. 23356500