Retningslinjer for skogsdrift i skogbrannsesongen

Felles retningslinjer for skogsdrift skal sikre kontinuerlig drift i skogbrannsesongen. Retningslinjene bygger på tiltak som ble iverksatt i fjor.

Skogbrannsesongen 2018 var ekstrem med over 2000 registrerte branner. På tross av mange branner unngikk vi de store brannene her til lands. I Sverige gikk det langt verre med flere store branner og totalt brant ca. 250 000 dekar skog. Skogaktørene her i landet var på sin side godt forberedt med forebyggende tiltak.

Kontinuerlig drift gjennom perioder med høy skogbrannfare er viktig for hele skognæringen. For å gjøre dette mulig er det laget felles retningslinjer for skogsdrift i skogbrannsesongen i et samarbeid mellom skogeierorganisasjonene, brannvesenet, DSB og Skogbrand. Sesongen i fjor viste at det er mulig å opprettholde aktivitet i skogen selv ved høy skogbrannfare, med fokus på forebyggende tiltak. Retningslinjene bygger på tiltak som ble iverksatt i fjor med beredskapspakker, skogbrannkurs for entreprenørene og samråd mellom aktørene ved stor skogbrannfare. Retningslinjene er distribuert til de store tømmerkjøperne og landets brannvesen.