Retningslinjer for skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen

For å gjøre det mulig med skogsdrift også i tørre perioder ble det i 2018 laget nasjonale retningslinjer for skogsdrift og markberedning i skogbrannsesongen. De siste årene har vist at økt fokus på forebyggende tiltak gjør det mulig å gjennomføre drifter på en trygg måte også i perioder med stor skogbrannfare. Skognæringen og entreprenørene har vist at de tar skogbrannfaren på alvor. 

Tidligere «Retningslinjer for maskinell skogsdrift og markberedning» og «Retningslinjer for manuell hogst og ungskogpleie» er nå slått sammen til felles retningslinjer for skogsdrift og skjøtsel. Revidert versjon er justert med mindre språklige endringer. 

Reviderte retningslinjer fra 2021 kan lastes ned her: