Skogforsikring i Europa

Med økende skader i Europas skoger er skogforsikring som tema blitt mer aktuelt. EFI (European Forest Institute) gjennomførte i 2010 en større analyse av stormskader i Europa. En av deres seks anbefalinger var at EU’s medlemsstater sammen med forsikringsselskapene utvikler et harmonisert og rettferdig forsikringssystem som kompenserer for skogeiernes private tap. Også den europeiske skogeierorganisasjonen (CEPF) har initiert et arbeid for å vurdere grunnlaget for bedre skogforsikring i Europa. De arrangerte en egen dag med skogforsikring som tema i Brussel i des 2010 der også Skogbrand deltok og presenterte norske løsninger og erfaringer.

Det er store forskjeller mellom land i Europa når det gjelder forsikringsordninger. I Norden har vi gjennomgående gode ordninger med høy dekning av det produktive arealet. I øvrige deler av Europa er det lav dekning hvis det i et hele tatt finnes selskaper som forsikrer skog. Tabellen ved siden av illustrerer bildet. Danmark har i dag relativt god stormdekning. Utfordringen her er at ingen nye skogeiere kan tegne forsikring. Etter 2005 er det ingen selskaper som tilbyr stormforsikring i Danmark. Også vilkårene er forskjellige mellom landene som tilbyr forsikring. Det normale er at minste skadefelt som gir grunnlag for erstatning skal være 5 da med en skadeprosent på minst 50. I Norge opererer vi med 2 da som minste skadefelt og med en skadeprosent på minst 25.

Årsaken til manglende forsikringsordninger og lav dekning i Europa er flere. Lav bevissthet om skogverdier og skaderisiko opplyses som viktige årsaker. I tillegg har store stormer de siste årene økt prisene på skogforsikring vesentlig mange steder. Etter stormen Lothar/Martin i 1999 tredoblet franske forsikringsselskap premiene. Konsekvensen ble færre forsikringstakere og lavere dekning. For flere av landene finnes det også offentlige ordninger som trer inn etter stormskader. Disse er i hovedsak rettet inn mot opprydning, transport og gjenplanting. Utfordringen er at tiltakene er uforutsigbare, først organiseres i etterkant katastrofene og ikke dekker skogeiers reelle tap. I sin anbefaling om bedre skogforsikringsordninger i Europa viser EFI til undersøkelser som anslår at samfunnets samlede verdi av ett hektar skog er flere ganger høyere enn skogeiers virkesverdi. Dette perspektivet tilsier at skogforsikring er vel så mye et samfunnsansvar som bare et ansvar for den enkelte skogeier.

Tab. Andel stormforsikret areal i utvalgte Europeiske land (Etter EFI og egne vurderinger)

Land Forsikringsdekning Storm %
Norge 36
Sverige 50
Finland 26
Danmark 50
Tyskland 2
Østerrike 0
Sveits 0
Frankrike 7
Storbritannia 10