Stormen Dagmar

Stormen Dagmar slo til 26. desember 2011 med vindstyrke opp mot 55 m/s i kastene. Dette tilsvarer en kategori 2-orkan i styrke. Det ble meldt om skader på skog i 14 fylker og 120 kommuner i Sør-Norge. Hardest rammet ble kommunene mellom Elverum og Kongsvinger i Hedmark, Skjåk og helt sør i Oppland, Ringerike, Romerike, Nordfjord og Sunnmøre. Stormen skadet gran- og furubestand i både produksjonsskog og hogstmoden skog. Anslag for skadet volum på landsbasis er 1,5 mill m3. Pr 1. september 2012 er følgende skader registrert hos forsikrede skogeiere:

Antall skademeldinger 1280 stk
Skadet areal 41 500 da
Erstattet volum 744 000 m3
Beregnet erstatning 60 mill kr

Skadet volum i m3 pr. fylke går fram av figuren under:

Med varslede klimaendringer framover må vi forvente økende skogskader. Dette skyldes ikke først og fremst sterkere stormer, men et våtere og mildere klima som gir større skader ved storm. Kraftig vind høst og vinter på våt og telefri mark gjør skogen skadeutsatt. Dette opplevde svenskene med sin Gudrunstorm i 2005 og forholdene var de samme under Dagmar i 2011.