Stormen Nina

Melding av skader etter NINA har gått over lang tid, men har nå stilnet av. Skogbrand er pr 24.09.15 ajour med taksering og oppgjør i alle de 29 kommunene det har komet skademeldinger fra. Størsteparten av skadefeltene har høy bonitet og skog med alder 50 – 60 år. Mange felt har svært store kubikkmasser, men det er betydelige variasjoner.  I Hordaland har vi foretatt oppgjør for 195 skader med utbetaling til skogeiere på 6,66 million kroner og i Rogaland for 36 skader med 0,82 million kroner.

Dersom stormen har ført til skogskader på din eiendom er det viktig at du melder skaden til oss før avvirkning. Vindfallhogst er svært farlig, ta alle forhåndsregler og søk hjelp dersom du ikke har erfaring fra slikt arbeid.