Stormskader i Europa

Skogskader i Europa som følge av storm har økt kraftig fra ca 1950 og fram til i dag. Årsaken til økende ødeleggelser tilskrives både endringer i klimaet og økende volumer i de europeiske skogene.

Stormskader står for ca 50% av samlede skader i Europeiske skoger. Skogskadene har store økologiske, miljømessige og økonomiske konsekvenser for samfunnet og for den enkelte skogeier. Skogene i Europa dekker ca 177 mill ha eller ca 42% av landarealet. Norsk produktivt areal utgjør til sammenligning ca 7,5 mill ha.

De siste 10 årene har Europa vært rammet av en rekke kraftige stormer med store ødeleggelser av skog. I Norden kjenner vi best til stormene Gudrun (2005) og Per (2007) som begge rammet hardest i Syd-Sverige. Lenger syd i Europa har stormene Lothar/Martin (1999) og Klaus (2009) vært katastrofer av stor betydning for Europas skoger.

I kjølvannet av stormene og de økonomiske konsekvensene er det nå stor interesse for etablering og videreutvikling av gode forsikringsordninger. Dette gjelder både i de enkelte land og på samlet på europeisk nivå. I mange land er forsikringsordningene svakt utviklet, og det økonomiske tapet må i stor grad dekkes av den enkelte skogeier.

Totale skogskader i Europa fra 1850-2010 (European Forest Institutt 2010).

Totale skogskader i Europa fra 1850-2010 (European Forest Institutt 2010).

Ekstremvær År Skadet skog (mill m3)
Lothar og Martin 1999 197
Gudrun 2005 78
Per og Kyrill 2007 65
Klaus 2009 45
Dagmar 2011 6,5

Store stormskader i Europa fra 1999-2010.