Forsikring av skog - tidligere produkter

Vi oppdaterte våre produkter 1. november 2023. Har du forsikring hos oss, men ikke hatt fornyelse av avtalen enda gjelder denne siden for deg

Hva dekkes

Skogbrand tilbyr skogforsikring med et fornuftig forhold mellom pris og risiko. Forsikringsvilkårene er utarbeidet i samarbeid med skogeiere og er enkle og oversiktlige.

Tidligere var det to dekninger for skogforsikring; branndekning og stormdekning. Full skogforsikring består av både branndekning og stormdekning.

BRANN – gjelder avtaler som ikke er fornyet etter 1.nov 2023

 • Brann
  Skader forårsaket av brann, samt kostnader til slukking og vakthold. Skader på allerede hogd virke og skader på eiendom i forbindelse med slokking kan også dekkes.
 • Smågnagere
  Sammenhengende skadefelt over 2 dekar. Minst 25% plantedød. Delvis skadeerstatning gis dersom mer enn 50% av plantene fortsatt er utviklingsdyktige.

 

STORM – gjelder avtaler som ikke er fornyet etter 1.nov 2023

 • Stormskader
  Skader forårsaket av storm i sammenhengende skadefelt over 2 dekar erstattes, hvis stammebrekk og rotvelter utgjør minst 25% av trærne i skadefeltet, og det før skaden sto minst 20 trær per dekar.
  Brekkskader på øvre fjerdepart av trær regnes ikke som stammebrekk. Dersom mer enn 50% av trærne fortsatt er utviklingsdyktige gis det delvis erstatning.
 • Snøskader
  Skader forårsaket av snø erstattes dersom stammebrekk og rotvelter utgjør minst 25 % av trærne på et sammenhengende skadefelt over 2 dekar, og det før skaden sto minst 20 trær per dekar.
  Brekkskader på øvre fjerdepart av trær regnes ikke som stammebrekk. Delvis erstatning gis dersom mer enn 50% av plantene fortsatt er utviklingsdyktige.

STORSKADEAVTALE – gjelder avtaler som ikke er fornyet etter 1.nov 2023

En storskadeavtale har 50% lavere pris, og du må dekke en større del av skaden selv. Det er forskjell på brann- og stormdekning i de gamle storskadevariantene:

Storm Storskade

 • Lik egenandel som vanlig skogforsikring, men krever større skadefelt for å utløse erstatning (over 10 dekar).

Brann Storskade

 • All skade på skog forårsaket av brann utløser erstatning, men egenandelen er 100 000 kroner.
  Skader forårsaket av smågnagere dekkes ikke.

Hva dekkes ikke

Skogbrand erstatter ikke:

 • Skader forårsaket av snøskred, skredvind, flom og jordskred
 • Følgeskader av stormskader som rotrykking med påfølgende barkbille- og tørkeskader
 • Skade på personer som har deltatt i slokking eller annen skadeutbedring
 • Skade på andres eiendom som følge av inngrep eller beslutninger tatt av brannvesenet

Vilkår

Forsikringsvilkår gjeldene for deg som ikke har hatt fornyelse av avtalen din etter 1. november 2023:

Erstattning

Alle skader erstattes etter faste tabellsatser pr. dekar, avhengig av skadefeltets bonitet og alder. Ved befaring registreres:

 • Areal
 • Bonitet
 • Alder
 • Hel eller delvis skade
Erstatningstabell for brannskader:
Alder (år)Bonitet 26Bonitet 23Bonitet 20Bonitet 17Bonitet 14Bonitet 11Bonitet 8
1-101410129011701000880660370
11-202100180015001200990700390
21-3038402980212015101160770420
31-4030803080308024601550870470
41-50364031802720232022301200530
51-60440036202840236020801680810
61-705600440032002650216015401160
71-806640536040803040200015601270
81-906640536040803760256017001210
91-1006640536040803760312017601320
101-1106640536040803760312020801440
111-1206640536040803760312020801440
Erstatning er oppgitt i kroner pr. dekar for alle treslag.
For delvis skade gjelder halve satser.
Erstatningstabell for skader unntatt brann:
Alder (år)Bonitet 26Bonitet 23Bonitet 20Bonitet 17Bonitet 14Bonitet 11Bonitet 8
1-101410129011701000880660370
11-202100180015001200990700390
21-3036202850208015101160770420
31-4027102750279023101500870470
41-50277025302290201020401140530
51-60313026402150186017901520760
61-703920308022401930170013301050
71-804640375028602130140012501090
81-90464037502860263017901290940
91-100464037502860263021801230980
101-1104640375028602630218014601010
111-1204640375028602630218014601010
Erstatning er oppgitt i kroner pr. dekar for alle treslag.
For delvis skade gjelder halve satser.

EGENANDEL

Egenandel er kr 3000,- for brann- og stormforsikring pr. skade.
Unntaket er brann Storskade, som har en egenandel på kr 100 000,- pr. skade.

Skattefordeler

SKATTEFRI ERSTATNING FOR SKADER PÅ UNG SKOG

Erstatning på skader på ungskog er ikke skattepliktig. Det utarbeides etter egne satser og blir spesifisert i erstatningsoppgjøret.

SKOGFOND

Du kan benytte skogfond med skattefordel til å betale skogforsikringen.

For utbetaling fra skogfond kan du søke elektronisk, eller ta kontakt med kommunen din. Skogfond er en lovpålagt fondsparing for skogeiere. Du kan lese om skogfondsordningen hos Landbruksdirektoratet.

Overta skog som er forsikret i Skogbrand

Skogforsikring følger skogeiendommens gårds- og bruksnummer. Hvis du overtar, arver eller kjøper skog som allerede er forsikret mot brann i Skogbrand, vil du automatisk fortsatt være forsikret mot brann.

Forsikringsavtaler mot brann som ble inngått før 2005 var såkalt evigvarende avtaler eller “allframtidsforsikring”. En slik avtale medførte én høy innbetaling, eller flere, som gir brannforsikring “i all framtid”. Derfor kan du oppleve at prisen for din brannforsikring er kr 0,- fordi hele eller deler av denne avtalen allerede er betalt. I forsikringsavtalen og på fakturaen vil dette hete premiefradrag.

Hvis den eksisterende avtalen har dekningsgrad under 100%, må du betale det overskytende hvert år for å være fullt dekket mot brannskader. Ellers vil skogen være underforsikret og du vil få redusert utbetaling ved skade.

Fra 1.november 2023 vil avtaler under 5 000 dekar bli satt til forsikringspakken God start ved eierskifte, og avtaler over 5 000 dekar bli satt til den nye forsikringspakken Skogforsikring

Hva gjelder etter 1.november 2023

Har du forsikring hos oss fra før, blir du overført til oppdaterte produkter fra og med neste avtaleperiode. Du vil få informasjon om hvilket produkt du er overført til i fornyelsesbrevet ditt.

Her er de tre oppdaterte forsikringspakkene vi nå tilbyr:

Brannforsikring