Snøskader

De siste årene har Skogbrand opplevd en økning av snøskader i skogstrøkene på Østlandet. Metrologisk institutt frykter både våtere og varmere klima. Dette kan føre til en kombinasjon av mindre tele, tyngre og våtere snø som vil gjøre skogen mer utsatt. Hva kan du som skogeier gjøre?

Snøskader dekkes gjennom stormdekningen

Skogbrands skogforsikring med stormdekning, inkluderer dekning mot stammebrekk forårsaket av snø. For at en skade skal være erstatningsmessig, må det være stammebrekk på minimum 25% av trærne på et areal på minst 2 dekar. Snøskader oppstår gjerne ved kombinasjon av tung, våt snø og vind. Kort fortalt, blir belastningen for stor for trærne.

Spredte toppbrekk er også en vanlig skade forårsaket av snø. Dette er skader som ikke dekkes av forsikringen.

Er du usikker på om du har stormdekning inkludert i din avtale? Det kan du enkelt sjekke ved å logge inn på Min Side, eller ta kontakt med oss.

Klimaendringer fører til endringer i skogen din. Mot slutten av dette århundret vil klimaendringene føre til en dobling av «våtsnødager» i skogstrøkene på Østlandet. Dette i sammenheng med mindre tele, gir mer ustabil skog og større sjanse for storm- og snøskader.

Risikoskog

 • Nytynnet skog
 • Sent og kraftig tynnet skog
 • Kantsoner mot hogstflater, åpninger, traktor- og skogsbilveger
 • Gjødslet skog, særlig kort tid etter tynning

Du som skogeier kan forbygge mot snøskader ved å gjøre skogen mer stabil. Skogens stabilitet påvirkes av dine valg gjennom bestandets omløp. Ved riktig valg av plantemateriale, ungskogpleie og videre skjøtsel kan du gjøre skogen mer robust.

Skogens stabilitet og motstand mot snøskader varierer også gjennom omløpet. Hogstmoden skog er mindre utsatt. Etter tynning vil skogen i noen år være mer utsatt for stammebrekk, spesielt i skog hvor det tidligere ikke er utført ungskogpleie. Etter noen år vil rotsystemet ha utviklet seg, noe som gjør trærne mer stabile.

Konkrete tips for forebygging

 • UngskogpleieUngskogpleie er det viktigste tiltaket for å sikre stabile framtidsbestand. Utfør ungskogpleie ved 4 meters høyde og reduser treantallet til mellom 100 og 140 trær pr dekar. Dette gir trærne god plass for utvikling av jevne kroner og solid rotsystem.
 • TynningRisikobestand bør tynnes ved 14 meters høyde og treantallet reduseres til mellom 80 og 100 trær pr dekar. Ved sen og kraftig tynning vil bestandet være ustabilt gjennom resten av omløpet. Bestand som ikke er tynnet tidlig, bør heller avvirkes tidligere enn å tynnes sent.
 • Gjødsling: Hvis du skal gjødsle tynnede bestand, anbefaler vi å vente inntil 5 år etter tynning, av hensyn til trærnes stabilitet.

Hva skjer ved en skade?

 • Ved skade melder du dette gjennom Min Side, på epost, eller telefon.
 • Vi vurderer skaden, før en av våre takstmenn rykker ut for befaring.
 • Ved erstatningsberettiget skade beregnes skadeoppgjør av Skogbrand basert på gjennomført takst og skogeiers forsikringsavtale.
 • Erstatning utbetales skogeier med fratrekk for egenandel.

Husk at du ikke må avvirke skadefeltet før skaden er taksert!

Les mer om hva som skjer ved en skadesituasjon her.

Vil du lese mer om temaet snøskader? NIBIO har skrevet en artikkel om dette.

Priser

Kommunenr. 301, 3001 — 4299
BonitetsklasseBrannStormFull forsikring
Super
26—23
0,382,002,38
Høy
20—17
0,381,471,85
Middels
14—11
0,380,941,32
Lav
8—6
0,380,270,64
Kommunenr. 1801—1899, 5001—5499
BonitetsklasseBrannStormFull forsikring
Super
26—23
0,252,142,39
Høy
20—17
0,251,611,86
Middels
14—11
0,251,061,31
Lav
8—6
0,250,410,65
Kommunenr. 1101—1599, 4601—4699
BonitetsklasseBrannStormFull forsikring
Super
26—23
0,253,343,59
Høy
20—17
0,252,412,65
Middels
14—11
0,251,471,72
Lav
8—6
0,250,530,78

Kontakt oss