Siste frist for å melde skade etter stormen 19.11.21

Vi minner om at skader etter stormen 19. november i fjor må meldes til Skogbrand før 19.november 2022.

Har du oppdaget skadefelt over 2 dekar? Meld skade her

Stormen 19.november 2022 var den største skadehendelsen i Skogbrand sin historie, les mer om stormen her

 

Er din skog forsikret før neste storm? Les mer om vår skogforsikring her

Skadet volum etter stormen 19.11.21 og stormene i januar-februar 22

Vi har anslått volum etter skadene fra stormen 19.11 og stormene på nyåret til å være mellom 2,4 og 2,6 millioner m3

Stormen 19.november 2021 raserte store skogområder i fylkene Innlandet, Viken, Vestfold og Telemark. Med foreløpige erstatningsutbetalinger på over 94 millioner kroner er dette den største skadehendelsen i Skogbrands historie. Vi har mottatt skademeldinger fra 43 kommuner i Sør-Norge. På nyåret kom flere hendelser i de samme områdene, men også nye områder ble berørt.

Kartet under viser skademeldinger etter stormene med oransje sirkler:

Stormen 19.november:

 • Utbetalt erstatning: 94 millioner kroner
 • 858 skademeldinger har fått utbetalt erstatning
 • Gjennomsnittlig areal erstattet pr skademelding: 82 dekar
 • Vi mottar fremdeles skademeldinger, men antar at ca. 90-95 % av totalt skadeomfang er taksert.

Til sammenligning var gjennomsnittskaden under Dagmar i 2011 ca. 36 dekar med totalt 1350 skader og samlede utbetalinger på 65 mill. kr

Figuren over viser erstattet areal etter stormen 19.nov og alle stormene i januar og februar, fordelt på hogstklasser. 52 % av arealet var hogstklasse 5, 26% i hogstklasse 4 og 22 % av arealet i hogstklasse 3.

Estimert volum

Vi har estimert totalt skadet volum for kommuner berørt av stormen 19.november, dette inkluderer også stormene på nyåret for dette området. Totalt volum er anslått til å være mellom 2,4 og 2,6 millioner m3.

For å estimere stormskadd volum er det tatt utgangspunkt i erstattet areal. Volum for takserte felt er hentet fra SR16. Det er benyttet volum med bark. Videre er areal og volum justert for forsikringsdekningen i hver kommune, slik at estimatene som fremstilles her representerer volum for totalt skadeomfang i området.

Skadet volum i m3.pr. kommune går fram av figuren under:

Utskriftsvennlig format med kommunevis oversikt over skadet volum og areal i tabellform:

Vi minner om at skader skal med ugrunnet opphold meldes inn til Skogbrand, innen 1 år etter skadetidspunkt.  Skader fra stormen 19.11.21 må meldes til skogbrand før 19.11.22.

Trykk på Full screen (firkanten ved Youtubelogoen nederst til høyre) for å se videoen i full skjerm.

Sist redigert 26.09.22

Stormen 19.11.21.

Stormen 19.11.21 er den største skadehendelsen i Skogbrands historie, så langt er det taksert for 92 millioner.

2021 var et heftig skadeår for Skogbrand, med historisk mange snøskader den vinteren, og mangfoldige smågnagerskader påfølgende vår, var 2021 et rekordår allerede før stormen 19.11. Året 2022 fortsatte denne trenden med Gyda og de andre januarstormene, flere snøskader og en tørr vår som førte til mange skogbranner.

Vi jobber fremdeles med skademeldinger fra stormen 19.11.21. og det kommer fortsatt inn nye skademeldinger. Pr 28.juli gjenstår det å taksere 39 skademeldinger fra november.

Se video fra stormskadene i Hedalen

Film om stormen 19.11.21 der skogeiere i Hedalen forteller om sin opplevelse:

Trykk på Fullscreen (pilene ved vimeo-logoen nederst til høyre) for å se videoen i full skjerm.

Har du hatt skader på din skog?

Sørg for å melde skaden til riktig tid, skaden skal meldes innen 1 år etter skadetidspunkt.

Les mer om skadesituasjon her.

Kontoret er bemannet hele sommeren, men med ferieavvikling må noe lengre behandlingstid påberegnes.

Sist oppdatert 28.juli.2022

Retningslinjer for pålagt vakthold

Etter en skogbrann er slokket, er vakthold nødvendig for å unngå oppblussing av ny brann. Mange skogeiere er ikke klar over at man kan bli pålagt dette ansvaret.

Det er viktig å sørge for vakthold etter skogbrann for å unngå oppblussing av brann. Mange av de store brannene i Sverige i 2018 var branner som tidligere var slokket, men blusset opp igjen. Nye branntilløp kan spre seg til ubrente områder, og raskt bli til en stor og ukontrollert brann.  Vakthold er derfor viktig og nødvending. Skogeier kan bli pålagt vakthold etter skogbrann dersom leder av brannvesenet krever det, ifølge brann- og eksplosjonsvernloven §6.

Dersom skogeier blir pålagt dette ansvaret, er det en formell overdragelse av ansvaret, som bør være skriftlig og angi omfang og varighet for tiltaket. Det er også viktig at dette ansvaret ikke overleveres for tidlig, og at det er enighet mellom brannvesenet og skogeier og tidspunkt for overlevering, hvilke tiltak som skal settes inn og hvordan dette skal følges opp videre.

For å sikre god dialog ved overlevering av vakthold er det utarbeidet retningslinjer for pålagt vakthold. Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid mellom flere brannvesen, skogeierorganisasjonene, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig.

 

 • Retningslinjer, forslag til avtale ved overlevering og brosjyre kan lastes ned her:

  Retningslinjer for pålagt vakthold etter skogbrann
  📄   Last ned (PDF)

  Forslag til avtale ved overlevering av ansvar ved vakthold etter skogbrann
  📄   Last ned (PDF)

  Brosjyre vakthold etter brann
  📄   Last ned (PDF)

Vår skogforsikring med branndekning dekker utgifter til vakthold etter faste satser pr. time. Les mer om vår skogforsikring her.

Retningslinjer for skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen

For å gjøre det mulig med skogsdrift også i tørre perioder ble det i 2018 laget nasjonale retningslinjer for skogsdrift og markberedning i skogbrannsesongen. Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid mellom flere brannvesen, skogeierorganisasjonene, Maskinentreprenørenes forbund, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig

De siste årene har vist at økt fokus på forebyggende tiltak gjør det mulig å gjennomføre drifter på en trygg måte også i perioder med stor skogbrannfare. Skognæringen og entreprenørene har vist at de tar skogbrannfaren på alvor. 

Revidert versjon for 2022 er justert for ny skogbrannfareindeks. 

Reviderte retningslinjer fra april 2022 kan lastes ned her:  

Trenger du kopi av faktura/bilag til regnskapet?

Vi minner om at dokumenter ligger tilgjengelig på Min Side

Vi er inne i en periode hvor de fleste skal avslutte regnskapet for siste regnskapsår. Mange oppdager at de trenger kopi av siste års faktura til regnskapet. Vi minner om at alle dokumenter ligger tilgjengelig på Min Side.

Du logger enkelt inn på Min Side ved bruk av mobiltelefonnummeret ditt. Velg fanen «Faktura» og last ned dokumentet du mangler. Skulle du få problemer med å logge deg inn på Min Side, ta kontakt med oss på telefon 23 35 65 00 , eller send epost til post@skogbrand.no

Oppdateringer rundt skadesituasjon

Vi har kommet bedre i gang enn først forventet med taksering etter stormen 19.11.21 på grunn av lite snø i flere av skadeområdene. Behandlingstiden er fortsatt vesentlig lengre enn normalt, og vi forventer flere skademeldinger etter ekstremværet Gyda og de andre januarstormene.

Har du stormskader på din eiendom?

Meld skaden!
Du kan enkelt melde skade ved å logge inn på Min Side.

Oppdaget flere skadefelt etter stormen 19.11.21?
Dersom du har oppdaget flere skadefelt fra stormen 19.11 skal du ikke opprette ny skademelding, men legge til ny informasjon på skademeldingen som allerede ligger inne. Dette kan du gjøre ved å «legg til melding» på skademeldingen det gjelder på Min Side.

Dersom skaden allerede er taksert, vil vi gjenåpne saken.

Skade fra både november og januar?
Dersom du har fått ny skade på din eiendom etter januarstormene skal du melde ny skade.

Ny skadedato= ny skademelding.

Vent med avvirkning til etter at skaden er taksert!
Erstatningen kan bortfalle dersom det blir gjort tiltak i skadefeltet før Skogbrand har besiktiget skaden.

Har du avtalt avvirkning i nærmeste fremtid, eller skal begynne oppryddning selv?
Gi oss beskjed om forventet oppstart, så vil vi forsøke å prioritere takstressurser.

Slike skadehenvendelser kan sendes til skade@skogbrand.no

Obs: rydding i stormfelt skog er svært risikabelt og bør overlates til profesjonelle.

Skaden er taksert, hva nå?
Erstatningen blir utbetalt til kontonummer du oppga da du registrerte skaden.
Du finner grunnlag for erstatningsoppgjøret på Min Side, og epost/post så fort dette er klart.

På grunn av svært mange skademeldinger tar det tid å sluttføre erstatningsoppgjøret.

Stormen 19.november 2021

Med en vindstyrke opp mot 45 m/s. raserte stormen 19.11.21 store skogverdier i 41 kommuner. Stormen rammet i hovedsak områder fra Lillehammer og Øyer i nord og syd-vestover gjennom Viken mot Telemark.

Forsikringsdekningen for stormskader i kommunene varierer fra 20-73% av det produktive skogarealet, med et snitt på ca. 60%.

Status pr. 28 januar

 • 897 skademeldinger er registrert etter stormen.
 • 503 skader er taksert.
 • Det er til nå taksert skader for kr 50 millioner.
 • Gjennomsnittlig skadefelt så langt er 68 dekar.

Foreløpig estimerte tall

 • Trolig vil det bli rundt 1000 skader totalt.
 • Samlede erstatninger er så langt estimert til 80-100 mill. kr. I tillegg kommer skader på skog som ikke er forsikret.
 • Et foreløpig anslag for samlede skader er 1,9 mill. m3, hvor skader i forsikret skog utgjør ca. 1,1 mill. m3 eller ca. 60% av totalt skadet skog.

 

Januarstormene

37 skader er så langt innmeldt etter ekstremværet Gyda og de andre januarstormene. Flere av skademeldingene kommer fra samme områder som etter stormen 19.11, men også nye områder er berørt. Mange av skademeldingene etter januarstormene kommer fra Midt-Norge.

Taksering

Det vil takseres løpende så lenge snøforholdene gjør det mulig. Hovedtyngden av taksering og opprydning vil gjennomføres fra mars/april og fram mot sommeren, avhengig av snøforhold. Vi prioriterer taksering av skader hvor det er planlagt stormdrifter i nærmeste fremtid. I tillegg til manuell taksering vil det benyttes drone- og satellittbilder som støtte for takst.

Vi minner alle våre kunder om at skaden må takseres før oppryddning settes i gang.

Våre erfaringer så langt etter stormen

Med vindstyrke på 45 m/s, raserte stormen 19.11.21 store skogverdier. Vi har så langt mottatt 740 skademeldinger fra 40 kommuner. Det er færre kommuner berørt enn stormen Dagmar i 2011, men samlet skadeomfang er trolig mye større.

Stormen 19. november rammet områder fra Lillehammer og Øyer i nord og syd-vestover gjennom Viken mot Telemark.

Stormen hadde vindstyrker på mellom 30-45 m/s på målestasjoner over 600 moh. og 20-30 m/s på stasjoner under 600 moh. Stormen startet fra vest, men dreide mot nord-vest etter hvert. Kart fra Meteorologisk institutt til høyre illustrerer stormbildet, blå farge indikerer vindhastighet større enn 33 m/s.

 

 

Vi har pr. 8 desember mottatt 740 skademeldinger. De kartfestede skademeldingene framgår av figuren til høyre. Gule prikker er innmeldte skader, mens små røde prikker er takserte skader pr. 8.des.

Vi har så langt mottatt skader fra 40 kommuner. I 12 av kommunene er det innmeldt over 20 skademeldinger. Sigdal og Sør-Aurdal har flest innmeldte skader, med over 80 innmeldte skader hver.

Forsikringsdekningen for stormskader i kommunene varierer fra 20-73% av det produktive skogarealet, med et snitt på ca. 60%.

 

Status pr. 8. desember:

 • 140 av 740 skader er så langt taksert.
 • Gjennomsnittlig skadefelt ligger så langt på ca. 75 dekar.
 • Til sammenligning var gjennomsnittskaden under Dagmar i 2011 ca. 36 dekar med totalt 1350 skader og samlede utbetalinger på 65 mill. kr
  Les oppdaterte tall pr 22.des her

Foreløpig estimering av totalt skadebilde:

 • Trolig vil antall skademeldinger etter stormen komme på mellom 1000-1200 stk.
 • Gjennomsnittlig skadefelt blir trolig redusert mot 50-60 dekar etter hvert, da det tidlig er taksert flere større skadefelt.
 • Samlede erstatninger er så langt estimert til 90-110 mill. kr. I tillegg kommer skader på skog som ikke er forsikret.
 • Et foreløpig anslag for samlede skader er 1,5-1,7 mill. m3, hvor skader i forsikret skog utgjør ca. 0,9-1,1 mill. m3 eller ca. 60% av totalt skadet skog.

Taksering

Skogbrand har nå 18 personer engasjert i skadetaksering etter stormen. Taksatorene består av vårt ordinære takstkorps pluss tilleggsressurser vi bruker ved store hendelser. Alle jobber ikke samtidig, men 5-10 personer takserer daglig fram mot jul.

Vi prioriterer nå taksering av skader hvor det blir stormdrifter før jul. Vi er i tett dialog med tømmerkjøpere i skadeområdet og koordinerer takstressurser i samarbeid med dem. Det er fortsatt mulig å rydde opp etter stormen i de fleste områder, men snøfall kan gjøre det krevende fram mot jul.

Hovedtyngden av taksering og opprydning vil gjennomføres fra mars/april og fram mot sommeren. Det vil takseres løpende så lenge snøforholdene gjør det mulig. Trolig vil det være taksert 150-200 skader før jul. I tillegg til manuell taksering vil det benyttes drone- og satellittbilder som støtte for takst.

 

Vi minner igjen om at skadefelt ikke må avvirkes eller ryddes før det er taksert.

Mer informasjon rundt skadesituasjon kan du lese her

 

Figuren over viser antall skader i kommuner med over 10 registrerte skader. Disse utgjør 92% av alle mottatte skader så langt.

Omfattende stormskader fredag 19.11.21

Vi forventer stor pågang på telefonen etter stormen på fredag, og minner om at det er mulig å melde skade via Min Side. Vi har allerede mottatt mange skademeldinger og har organisert mer ressurser, men det må likevel forventes lengre behandlingstid og at det kan ta noe tid å få skaden taksert.

Meld skaden til Skogbrand
Forsøk å få oversikt over skadefeltets omfang, og meld skade via Min Side, så tar skadeavdelingen kontakt med deg.

Skaden kan meldes via telefon 23 35 65 00, hverdager mellom klokken 09.00-14.00, vi forventer nå stor pågang og anbefaler å benytte Min Side. Vi kan også motta skademelding pr. e-post.

Vent med avvirkning til etter at skaden er taksert!
Erstatningen kan bortfalle dersom det blir gjort tiltak i skadefeltet før Skogbrand har besiktiget skaden.

Usikker på om skaden er erstatningsberettiget?
Har du skogforsikring med stormdekning, dekkes skadefelt på over 2 dekar, dersom stammebrekk og rotvelt utgjør minst 25 % av trærne, og det før skaden sto minst 20 trær pr. dekar.
Dersom du har storskadedekning på storm kreves skadefelt 10 dekar eller mer.
Les mer i våre forsikringsvilkår.

Dersom du kun har branndekning dekkes ikke skader fra storm.
Du finner hvilken dekning du har i forsikringsbeviset ditt, og på Min Side.

Gode oversiktsbilder som viser omfanget av skaden er til stor hjelp.

Forsøk å ta gode oversiktsbilder som viser omfanget av skaden. Bildene kan du laste opp på Min Side når du melder skaden.

Du kan også legge til bilder på en allerede registrert skade ved å trykke på «legg til melding», og laste opp bilder på skademeldingen.

Hva kan du forvente i erstatning og egenandel?
Alle skader erstattes etter faste tabellsatser pr. dekar, avhengig av skadefeltets bonitet og alder. Erstatningen beregnes ut fra vår erstatningstabell, samt om det er hel eller delvis skade. Egenandel er kr 3000 pr skadehendelse/-tilfelle.

Skal du rydde selv? 
Vindfallhogst er risikabelt og forbundet med svært mange farlige arbeidsoperasjoner. Arbeid med stormfelt skog bør overlates til profesjonelle aktører, og skal primært utføres av hogstmaskiner. Skogkurs tilbyr kurs i vindfallhogst, les mer om kurset her.

Oppdateringer rundt skadesituasjonen

På grunn av de mange skademeldingene, tar skadebehandlingen lengre tid da det er mange skogeiere som skal kontaktes. Vi har kommet godt i gang med taksering, og takserer så lenge snøforhold tillater det. Våre takstressurser prioriteres mot skader hvor det blir stormdrifter i nærmeste fremtid.
Her kan du lese mer om stormen, taksering og estimering av totalt skadebilde, og her finner du oppdaterte tall inn mot jul.

Mye skader kan gi noe lengre behandlingstid i sommer

Det har vært meldt inn mange skader hittil i år. På grunn av svært mye snøskader i vinter, og mange smågnagerskader i vår, har det vært en markant økning av henvendelser via telefon og på nett på forsommeren.

På grunn av ferieavvikling, kan det bli noe lenger ventetid på telefon i sommer. Vi anbefaler derfor våre kunder å sende oss en e-post, eller benytte seg av våre løsninger her på nettsiden vår.

 • Mange henvendelser dreier seg om å etablere ny forsikring,
  dette kan du enkelt gjøre selv via vårt bestillingsløp.
 • Lurer du på noe angående din eksisterende forsikring? Du kan finne svar på mye inne på Min Side.
  Alt du trenger er ditt mobilnummer, innloggingskode sendes deg på SMS.
 • Ønsker du melde skade, kan du enkelt gjøre det via Min Side.
 • Om du likevel ønsker å prate med oss, er telefonen åpen alle hverdager fra 09.00-14.00.

Har du meldt inn en skade til oss, vil vi ta kontakt med deg for å avtale tid for befaring av skaden. Ved befaring får du besøk av en takstperson fra Skogbrand, området som er skadet vil bli taksert for å avgjøre grunnlaget for eventuell erstatning.

Postutsendelser vil fremdeles være noe forsinket grunnet hjemmekontor.

Selv om behandlingstid og utsendelser kan ta noe lengre tid i sommer, gjelder både forsikringen og skademelding fra det tidspunktet du tar kontakt. Enten det er via e-post, telefon eller Min Side. Forsikringen settes i kraft fra midnatt etter mottatt bestilling.