Retningslinjer for skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen

For å gjøre det mulig med skogsdrift også i tørre perioder ble det i 2018 laget nasjonale retningslinjer for skogsdrift og markberedning i skogbrannsesongen. Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid mellom flere brannvesen, skogeierorganisasjonene, Maskinentreprenørenes forbund, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig.

De siste årene har vist at økt fokus på forebyggende tiltak gjør det mulig å gjennomføre drifter på en trygg måte også i perioder med stor skogbrannfare. Skognæringen og entreprenørene har vist at de tar skogbrannfaren på alvor. 

Retningslinjene ble i fjor revidert etter ny skogbrannfareindeks, disse gjelder også for skogbrannsesongen 2023:

Trykk på Fullscreen (pilene ved vimeo-logoen nederst til høyre) for å se videoen i full skjerm.

Mer informasjon om skogbrannsesongen 2023 kan du lese her

Skogbrannsesongen er godt i gang!

Det har vært en tørr vår og vi har allerede mottatt flere skademeldinger fra rundt om i landet. Nå er det spesielt på Østlandet og i Agder det er svært tørt og utsendt farevarsel for skogbrann. Vi ber alle som ferdes i skogen om å være varsom og følge instruksjoner fra lokale myndigheter.

Varslingsmateriell og beredskapspakker

Med beredskapspakken fra Skogbrand kan små branntilløp stoppes før det utvikler seg til en stor skogbrann. Skogsmaskiner i drift i perioder med skogbrannfare skal ha beredskapspakke påmontert maskinen i følge Retningslinjer for skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen. Beredskapspakken kan bestilles her.

Varslingsmateriell for å opplyse andre som ferdes i skogen om ekstra stor skogbrannfare kan bestilles her. 
Materialet for ekstra stor skogbrannfare skaper økt oppmerksomhet, og bør derfor kun brukes i perioder med økt fare.

For å varsle brukere av skogen om det generelle bålforbudet i perioden 15. april til 15. september, kan du henge opp skogbrannplakater. Du kan bestille, eller skrive ut skogbrannplakaten selv, fra DSBs nettsider.

Retningslinjer for skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen

Vi minner om retningslinjer for skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen.

For å gjøre det mulig med skogsdrift også i tørre perioder ble det i 2018 laget nasjonale retningslinjer for skogsdrift og markberedning i skogbrannsesongen. Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid mellom flere brannvesen, skogeierorganisasjonene, MEF, DSB og Skogbrand.

Retningslinjene ble i fjor revidert etter ny skogbrannfareindeks, disse gjelder også for skogbrannsesongen 2023:

Les mer om forebygging?

Sjekk ut denne siden om forebygging av skogbrann.

Skogbrand har i samarbeid med Skogbrukets kursinstitutt utviklet skogbrannkurset for entreprenører og maskinførere som nettkurs. Skogbrannkurset ligger i Skogskolen, som er en felles læringsplattform for e-læring for skogbruket i Norge. Kurset er beregnet til entreprenører og maskinførere, men er også nyttig for skogeiere og andre som vil lære mer om forebygging og beredskap.

Inngang til kurset er på skogskolen.no

Hva gjør du om du har hatt skogbrann på din eiendom?

Husk å meld skade!
På denne siden kan du lese mer om skadesituasjon.

Etter en skogbrann er vakthold viktig og nødvendig for å unngå oppblussing av brann. Nye branntilløp kan spre seg til ubrente områder, og raskt bli til en stor og ukontrollert brann. For å tydeliggjøre ansvaret, konkretisere oppgavene og formalisere overlevering fra brannvesen til skogeier, utarbeidet Skogbrand i fjor i samarbeid med DSB, skogeierorganisasjonene og flere brannvesen Retningslinjer for pålagt vakthold etter skogbrann.

Vår skogforsikring med branndekning dekker utgifter til vakthold etter faste satser pr. time. Les mer om vår skogforsikring her.

Sist oppdatert 31.05.23

Automatisk deteksjon av storm- og snøskader ved bruk av dronebilder og algoritmer

De siste års skadehendelser og ny teknologi gir muligheter for mange spennende prosjekter

Automatisk deteksjon av snøskader
Kan algoritmer automatisk finne trær med snøskader på dronebilder ved hjelp av maskinlæring?

Prosjektet er en del av Smartforest og ble satt i gang etter de store skadehendelsene på Østlandet vinteren 2020/2021. Våren 2021 fikk flere av våre taksatorer utdelt droner som ble brukt i forbindelse med takstoppdrag på snøskader. Etter at skadene var taksert ble skadefeltene kartlagt med droner og bildene ble delt med NIBIO. Bildene av snøskadene ble brukt til å trene opp modeller (algoritmer) som automatisk kan kjenne igjen trær med snøskader. En spesifikk flyplan måtte benyttes for at bildene kunne brukes til å trene modellene. Taksatorene med drone hadde også mye nytte av denne under selve takstoppdraget, for å få oversikt over skadefeltet.

Bilde: Deler av takstkorpset får opplæring i bruk av droner våren 2021

Modellen skiller på friske trær, døde trær og trær med snøbrekk. Studien virker veldig lovende med 76% presisjon på deteksjon av trær med snøbrekk.

 

Figur fra: Stefano Puliti, Rasmus Astrup, Automatic detection of snow breakage at single tree level using YOLOv5 applied to UAV imagery, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, Volume 112,2022,102946, ISSN 1569-8432,

Les hele studien her: Automatic detection of snow breakage at single tree level using YOLOv5 applied to UAV imagery

Algoritmene kan bli et nyttig hjelpemiddel til store skadehendelser i fremtiden, men er foreløpig ingen erstatning til manuell takst av snøskader for Skogbrand.

Stormskader

At deler av takstapparatet allerede hadde erfaring ved bruk av droner allerede før stormen 19.11.21, var til god hjelp for effektiv taksering etter en så stor skadehendelse. Det ble også benyttet eksterne ressurser til dronekartlegging, og vi fikk testet ut taksering ved bruk av dronebilder.

Etter stormen 19.11.21 med påfølgende stormer i samme område januar 2022 hadde vi derfor store mengder bilder av stormskadd skog, og et tilsvarende prosjekt på stormskader ble satt i gang. I løpet av våren 2023 kan man trolig si mer om presisjonen for denne modellen, men foreløpig viser også denne svært lovende resultater.

Modellene kan også bli svært nyttig for en totaloversikt etter en større skadehendelse, ved å bruke modellen på flybilder.

Sist oppdatert 13.04.23

Trenger du kopi av faktura/bilag til regnskapet?

Vi minner om at dokumenter ligger tilgjengelig på Min Side

Vi er inne i en periode hvor de fleste skal avslutte regnskapet for siste regnskapsår. Mange oppdager at de trenger kopi av siste års faktura til regnskapet. Vi minner om at alle dokumenter ligger tilgjengelig på Min Side.

Du logger enkelt inn på Min Side ved bruk av mobiltelefonnummeret ditt. Velg fanen «Faktura» og last ned dokumentet du mangler. Skulle du få problemer med å logge deg inn på Min Side, ta kontakt med oss på telefon 23 35 65 00 , eller send epost til post@skogbrand.no

Sist oppdatert 15.03.23

Valgkomiteens innstilling

Innstilling fra valgkomiteen til generalforsamling i Skogbrand 2023.

Navn Varamedlem Medlem Andre verv Valgt for
Ole Th. Holth 2021 2021-2023
Olav Breivik 2015 2021-2023
Haaken W. Mathiesen 2021 2021-2023
Tor Peder Lohne 2021 2021-2023
Anna Ceselie Brustad Moe 2012 2021-2023
Ingeborg Anker-Rasch 2018 2021-2023
Bengt Drageset 2018 2021-2023
Ole Semming Wiig 2016 2022-2024
Lars Ligarden 2022 2022-2024
Yngve Holth 2022 2022-2024
Anne Mæhlum 2016 2022-2024
Simon Thorsdal 2022 2022-2024
Lars Johan Skjeggedal 2016 2022-2024
Per Odd Rygg 2020 2022-2024
Karen Anna Ulvig Kiær 2020 2023-2025
Ellef Grimsrud 2020 2023-2025
Gudbrand Gulsvik 2017 Leder 2023-2025
Åsta Midtbø 2023 2023-2025
Gunn Haga Brekka 2017 2023-2025
Anne Ekornholmen 2023 2023-2025
Åse Egeland 2018 2023-2025
Hans Olsen Rustand Valgbar
Varamedlem
Tor Ludvig Bøgseth 2014
Mette Marie Heiberg 2023
Arnfinn Haave 2020
Ståle Solem 2023

Se også Kunngjøring til medlemsvalg, med informasjon om valgmøte.

Sist oppdatert 23.01.23

Kunngjøring til medlemsvalg 2023

Medlemsmøte for 2023 for medlemmene i Skogbrand Forsikring avholdes 14.02.2023 kl. 17.00 i selskapets lokaler i Rådhusgaten 23b, OSLO.

Medlemsmøte velger medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Skogbrand Forsikring. Generalforsamlingen skal avspeile medlemsstrukturen og ha en høvelig distriktsfordeling.

Valgperioden er tre år.

Valget forberedes av en valgkomite. Valgkomiteens innstilling vil foreligge senest to uker før valget og blir publisert på selskapets hjemmeside. Medlemmer av selskapet kan fremme forslag om kandidater til medlemmer av generalforsamlingen. Forslag må være mottatt av selskapet senest 20.01.2023. Forslag sendes til post@skogbrand.no. Det åpnes ikke for å stemme på andre kandidater enn valgkomiteens innstilling.

Påmelding

For å kunne delta på medlemsmøte må påmelding være mottatt av selskapet innen 07.02.2023 kl. 09.00.

Påmeldingen og forslag til kandidater sendes til post@skogbrand.no.

Oslo,
Skogbrand Forsikring
Gudbrand Gulsvik
Generalforsamlingens leder

Sist oppdatert 23.01.23

Siste frist for å melde skade etter stormen 19.11.21

Vi minner om at skader etter stormen 19. november i fjor må meldes til Skogbrand før 19.november 2022.

Har du oppdaget skadefelt over 2 dekar? Meld skade her

Stormen 19.november 2022 var den største skadehendelsen i Skogbrand sin historie, les mer om stormen her

 

Er din skog forsikret før neste storm? Les mer om vår skogforsikring her

Skadet volum etter stormen 19.11.21 og stormene i januar-februar 22

Vi har anslått volum etter skadene fra stormen 19.11 og stormene på nyåret til å være mellom 2,4 og 2,6 millioner m3

Stormen 19.november 2021 raserte store skogområder i fylkene Innlandet, Viken, Vestfold og Telemark. Med foreløpige erstatningsutbetalinger på over 94 millioner kroner er dette den største skadehendelsen i Skogbrands historie. Vi har mottatt skademeldinger fra 43 kommuner i Sør-Norge. På nyåret kom flere hendelser i de samme områdene, men også nye områder ble berørt.

Kartet under viser skademeldinger etter stormene med oransje sirkler:

Stormen 19.november:

 • Utbetalt erstatning: 94 millioner kroner
 • 858 skademeldinger har fått utbetalt erstatning
 • Gjennomsnittlig areal erstattet pr skademelding: 82 dekar
 • Vi mottar fremdeles skademeldinger, men antar at ca. 90-95 % av totalt skadeomfang er taksert.

Til sammenligning var gjennomsnittskaden under Dagmar i 2011 ca. 36 dekar med totalt 1350 skader og samlede utbetalinger på 65 mill. kr

Figuren over viser erstattet areal etter stormen 19.nov og alle stormene i januar og februar, fordelt på hogstklasser. 52 % av arealet var hogstklasse 5, 26% i hogstklasse 4 og 22 % av arealet i hogstklasse 3.

Estimert volum

Vi har estimert totalt skadet volum for kommuner berørt av stormen 19.november, dette inkluderer også stormene på nyåret for dette området. Totalt volum er anslått til å være mellom 2,4 og 2,6 millioner m3.

For å estimere stormskadd volum er det tatt utgangspunkt i erstattet areal. Volum for takserte felt er hentet fra SR16. Det er benyttet volum med bark. Videre er areal og volum justert for forsikringsdekningen i hver kommune, slik at estimatene som fremstilles her representerer volum for totalt skadeomfang i området.

Skadet volum i m3.pr. kommune går fram av figuren under:

Utskriftsvennlig format med kommunevis oversikt over skadet volum og areal i tabellform:

Vi minner om at skader skal med ugrunnet opphold meldes inn til Skogbrand, innen 1 år etter skadetidspunkt.  Skader fra stormen 19.11.21 må meldes til skogbrand før 19.11.22.

Trykk på Full screen (firkanten ved Youtubelogoen nederst til høyre) for å se videoen i full skjerm.

Sist redigert 26.09.22

Stormen 19.11.21.

Stormen 19.11.21 er den største skadehendelsen i Skogbrands historie, så langt er det taksert for 92 millioner.

2021 var et heftig skadeår for Skogbrand, med historisk mange snøskader den vinteren, og mangfoldige smågnagerskader påfølgende vår, var 2021 et rekordår allerede før stormen 19.11. Året 2022 fortsatte denne trenden med Gyda og de andre januarstormene, flere snøskader og en tørr vår som førte til mange skogbranner.

Vi jobber fremdeles med skademeldinger fra stormen 19.11.21. og det kommer fortsatt inn nye skademeldinger. Pr 28.juli gjenstår det å taksere 39 skademeldinger fra november.

Se video fra stormskadene i Hedalen

Film om stormen 19.11.21 der skogeiere i Hedalen forteller om sin opplevelse:

Trykk på Fullscreen (pilene ved vimeo-logoen nederst til høyre) for å se videoen i full skjerm.

Har du hatt skader på din skog?

Sørg for å melde skaden til riktig tid, skaden skal meldes innen 1 år etter skadetidspunkt.

Les mer om skadesituasjon her.

Kontoret er bemannet hele sommeren, men med ferieavvikling må noe lengre behandlingstid påberegnes.

Sist oppdatert 28.juli.2022

Retningslinjer for pålagt vakthold

Etter en skogbrann er slokket, er vakthold nødvendig for å unngå oppblussing av ny brann. Mange skogeiere er ikke klar over at man kan bli pålagt dette ansvaret.

Det er viktig å sørge for vakthold etter skogbrann for å unngå oppblussing av brann. Mange av de store brannene i Sverige i 2018 var branner som tidligere var slokket, men blusset opp igjen. Nye branntilløp kan spre seg til ubrente områder, og raskt bli til en stor og ukontrollert brann.  Vakthold er derfor viktig og nødvending. Skogeier kan bli pålagt vakthold etter skogbrann dersom leder av brannvesenet krever det, ifølge brann- og eksplosjonsvernloven §6.

Dersom skogeier blir pålagt dette ansvaret, er det en formell overdragelse av ansvaret, som bør være skriftlig og angi omfang og varighet for tiltaket. Det er også viktig at dette ansvaret ikke overleveres for tidlig, og at det er enighet mellom brannvesenet og skogeier og tidspunkt for overlevering, hvilke tiltak som skal settes inn og hvordan dette skal følges opp videre.

For å sikre god dialog ved overlevering av vakthold er det utarbeidet retningslinjer for pålagt vakthold. Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid mellom flere brannvesen, skogeierorganisasjonene, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig.

 

 • Retningslinjer, forslag til avtale ved overlevering og brosjyre kan lastes ned her:

  Retningslinjer for pålagt vakthold etter skogbrann
  📄   Last ned (PDF)

  Forslag til avtale ved overlevering av ansvar ved vakthold etter skogbrann
  📄   Last ned (PDF)

  Brosjyre vakthold etter brann
  📄   Last ned (PDF)

Vår skogforsikring med branndekning dekker utgifter til vakthold etter faste satser pr. time. Les mer om vår skogforsikring her.